สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Supervisor ธรรมทายาท เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งเก่งและดี

 

 

 

        Supervisor ธรรมทายาท เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งเก่งและดี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ แกนนำนิสิตนักศึกษากว่า ๑๕๐ คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ supervisor ผู้ประสานงานการจัด สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในศูนย์สอบทั่วประเทศ ซึ่งในการประสานงานการจัดสอบนั้น ไม่เพียงเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดสอบเท่านั้น ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ supervisor ต้องเรียนรู้เช่นกัน การสัมมนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ supervisor ได้มีความรู้คู่คุณธรรม ในภาคเช้า ตัวแทนเยาวชนระดับผู้บริหารเขต หัวหน้าจังหวัด และรองหัวหน้าจังหวัด ได้ร่วมวางแผนใน การดำเนินงานร่วมกัน ภาคบ่าย น้องๆ ได้รับความเมตตาจากพระมหาฉัตรชัย ฉตฺตญฺชโย บรรยายธรรมะ เพื่อให้ supervisor ได้นำความรู้ในพระพุทธศาสนา ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และนำไปสอนให้เด็กๆ ที่เข้า ร่วมโครงการทั่วประเทศต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร