สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 

 

           อบรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมเยาวชนต้นแบบ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒ และปวช. ๓ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน ๖๖ คน การอบรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานนั่งสมาธิ ฐาน- มารยาทชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธ และให้ความรู้ในเรื่องโทษ ของสุราและบุหรี่ โดยการชมวิดีทัศน์โทษของสุราในมหานรกขุม ที่ ๕ การอบรมครั้งนี้ นำโดยอาจารย์วรินทร ปทุมพงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ และอาจารย์รัตนา เขียวอินทร์ นอกจากนี้ทั้ง ๒ ท่านยังได้นำจานดาวธรรมไปติดให้ที่สถาบัน และมีโครงการที่จะยกเลิกวิชาการชงเหล้าออกจากหลักสูตรด้วย เพราะไม่อยากให้นักเรียน เรียนแล้วนำไปประกอบอาชีพ เนื่องจากไม่อยากให้นักเรียนตกนรก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร