สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธเอาสบวร์กเดินขบวนเพื่อสันติภาพ

 

 

          วัดพุทธเอาสบวร์กเดินขบวนเพื่อสันติภาพ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดพุทธเอาสบวร์ก ประเทศเยอรมนี และสมาคมชาวไทย-เยอรมัน ประเทศเยอรมนี ได้รับเกียรติจากเมืองเอาสบวร์กให้เข้าร่วมงาน "คาร์นิวอล แดร์ เวลเทน" ซึ่งป็นงานเดินแห่ไปรอบๆ เมืองเพื่อให้สันติภาพเกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริง โดยประกอบด้วยกลุ่มและสมาคมต่างๆ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ในเมืองเอาสบวร์กรวม ๒๑ องค์กร แต่ละกลุ่มก็จัดให้มีการแสดงการละเล่นต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ มีการถือป้ายเรียกร้องสันติภาพโลก การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสของกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะป้ายของวัดพุทธเอาสบวร์ก เป็นที่สนใจแก่ประชาชนผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เช่น ป้ายที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันว่า "เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีตที่ดีกว่า"เพราะเป็นวลีที่สวนกระแสสังคมของชาวเยอรมัน ที่ได้รับฉายาว่าเป็น "เมืองเบียร์" ในปัจจุบัน ส่วนป้ายที่ว่า "การทำสมาธินำไปสู่สันติภาพที่แท้จริง" ก็เป็นประโยคที่ท้าทายต่อความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ของชาวยุโรปทั้งหลาย