สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผาสุกวานิชอบรมช่างยนต์

 

 

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา ชายทั้งหมดจำนวน ๙๘ คน ในแผนกวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในระดับชั้นปวช.๑ ในการอบรมครั้งนี้จากพระอาจารย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ การฝึกคุณธรรม วินัย เคารพ อดทนแล้ว ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมถึงโทษภัยของเหล้า เบียร์ บุหรี่ และกฎแห่งกรรม