สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศรีสะเกษอบรมศีลธรรม

.

 

เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ วัดเมืองคง จ.ศรีสะเกษ วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย จัดอบรมศีลธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ระดับ ปวช. และปวส. จำนวน ๑๘๐ คน ตามโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมการอบรมแนะนำให้เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิต เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม การทำทาน รักษาศีล การทำสมาธิ เดินจงกรม ความเคารพ ความกตัญญู อบายมุขและโทษภัยของสุราและสิ่งเสพติด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร