สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สรุปข่าวมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗/March 2004

อุบาสก จำนวน ๓๑๘ คน ที่เข้ารับการอบรมบรรพชาและอุปสมบท หมู่ รุ่น ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ วันจันทร์ที่ ๒๙ และวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พิธีภาคเช้า เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๖.๓๐ น.เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถจำนวน ๓ รอบ จากนั้น ได้ประกอบพีธีต่างๆ ดังต่อไปนี้ พิธีวันทาสีมา , พิธีวันทาพระประธาน ,พิธีขอขมาบิดา มารดา ผู้ปกครอง และพิธีบรรพชาเป็นสามเณร โดยมี
พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้ร่วมพิธีถวายบาตร

พิธีภาคบ่าย เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. สามเณรธรรมทายาทฯ ได้เข้าพิธี อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อไป สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๙ และวันอังคาร ที่ ๓๐ นั้น จะเป็นพิธีอุปสมบทเพียงอย่างเดียว

 

นายผ่อง เล่งอี้ วุฒิสมาชิกกรุงเทพมหานคร และประธานกรรมา-
ธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นายชงค์ วงษ์ขันธ์ สมาชิก วุฒิสภา และประธานอนุกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และ คณะกรรมาธิการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม วุฒิสภา จำนวน ๔๐ คน ได้มา ศึกษาดูงานวัดพระธรรมกาย เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ เป็นวิทยากรบรรยาย โดย เริ่มต้นจากการพาเข้าชมสไลด์มัลติวิชั่นเกี่ยวกับผลงานของวัดพระ - ธรรมกาย ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย

จากนั้น เข้าไปสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีที่ห้องปัญญา เยี่ยมชมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่พักสามเณร, อาศรมอุบาสิกา, มหา- ธรรมกายเจดีย์ และสภาธรรมกายสากล จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตตา- หารเพลแด่คณะพระภิกษุสามเณร ณ สภาธรรมกายสากล หลังคาจาก

ในช่วงบ่ายทั้งคณะได้เข้านมัสการพระภาวนาวิริยคุณ รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 เพื่อรับฟังการบรรยายถึงการบริหารงาน ของวัดพระธรรมกาย และให้โอวาท

 

นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ คลองหลวง จ.ปทุมธานี คนใหม่ ได้เข้ากราบนมัสการ พระภาวนา - วิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้นาย เลอเกียรติ เคยรับราชการเป็นปลัดหัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอ คลองหลวง ก่อนที่จะย้ายไปรับตำแหน่งในจังหวัดอื่น

 

อุบาสกจำนวนกว่า ๓๑๘ คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมทายาท บรรพชา และอุปสมบท หมู่ รุ่น ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้เข้า
มารายงานตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ณ สภาธรรม- กายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ได้แบ่งผู้ที่เข้าร่วมโครง- การดังกล่าวออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ได้แก่กลุ่มที่เกิดก่อนพ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งจะอบรมอยู่ที่หมู่บ้านสามัคคีธรรม กองอบรมพระกัลยา-
ณมิตร ส่วนกลุ่มที่ ๒ คือผู้ที่เกิดหลัง พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งจะเข้าอบรม บริเวณสภา ธรรมกายสากล (หลังคาจาก) หลังจากที่แบ่งกลุ่มแล้ว
ก็จะเข้ารับการปฐมนิเทศน์จากพระอาจารย์ต่อไป

 

พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท และอนุโมทนาบุญกับคณะ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕๖ รูป ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพระกัลยาณ- มิตร รุ่นที่ ๔๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ หมู่บ้าน สามัคคีธรรม กองอบรมพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ได้มีพิธีหักดิบเลิกสูบบุหรี่และรับ ป้ายปวารณาวัดปลอดบุหรี่จำนวน ๑๕๒ ป้าย

 

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (DOU ) ได้จัดสัมมนาเชิง ปฎิบัติการการจัดตำราเรียนทางไกลในระหว่างวันพุธที่ ๑๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องบัณฑิตแก้ว สำนักพัฒนาเยาวชนโลก มูลนิธิธรรมกาย โดยมีพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฒโฑ รศ.ดร. นิคม ทาแดง ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารการเรียนทางไกล และผู้ร่วมก่อ ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายโดยมีคณะ พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายและนักวิชาการเข้าร่วมสัมนาครั้งนี้ร่วม ๒๐ คน

 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา วัด-
พระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีตักบาตร เจริญสมาธิภาวนา ,
ถวายสังฆทาน และจุดมาฆประทีป ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมี พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ กัลยาณมิตร และสาธุชนจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนกว่า ๕๐,๐๐๐ คน
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เข้ามา
ศึกษาการบริหารงานของวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เกี่ยวกับด้านบุคคลากร โดยมี พระอาจารย์ไพบูลย์ ธัมมวิปุโล เป็นพระวิทยากรบรรยาย และ ฉายสไลด์มัลติวิชั่นประกอบด้วย นอกจากนี้ยังได้ชมศาสนสถานของวัด พระธรรมกาย อาทิเช่น พระอุโบสถ , มหาธรรมกายเจดีย์ และสภา-
ธรรมกายสากล เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่ คณะพระภิกษุสงฆ์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร