สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายถวายเงินกองทุน

 


         เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ ห้องรับรองของท่าอากาศยาน จ.นราธิวาส พระราชทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโครงการพระราชดำริ พร้อมทั้งถวายรายงานถึงการดำเนินโครงการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ อาทิโครงการถวายปัจจัย ๒๖๖ วัด เป็นประจำทุกเดือน โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีรับสั่งปฏิสันถารและขอบใจคณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายที่เฝ้าถวายเงินกองทุน ยังความปลาบปลื้มใจให้กับคณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร