สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคคณะสงฆ์หนตะวันออกและที่ปรึกษาคณะสงฆ์ภาค 17

มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
และแต่งตั้งที่ปรึกษาตำบลในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 17 

 

 

      ในการประชุมมหาเถระสมาคม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กลองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเถระสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยที่ประชุมมีการแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออก และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองภาค 17 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้  ดังนี้
1.พระเทพโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร 
   พระราชเมธี  ผู่ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม    กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้าคณะภาค 8
2.พระราชปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้าคณะภาค 9
3.พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส 
   พระราชวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 
4.พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวีดทองนพคุณ
   พระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้าคณะภาค 11
5.พระราชปัญญาโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้าคณะภาค 12
6.พระครูศรีวีรากร วัดกุฎยาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาคณะตำบลนาท่าม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

      มหาเถระสามคมมีมติเห็นชอบ ตั้งวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภืกษุอยู่จำพรรษา จำนวนทั้งสิ้น 13 วัด ดังต่อไปนี้ 
- จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดขัวขอนแคน ,วัดโพธาราม
- จังหวัดศรีษะเกศ จำนวน 1 วัด ได้แก่ วัดคำเมย
- จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดบ้านดินแดง และวัดป่าแหน
- จังหวัดนครพนม จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดท่าหนองจันทร์ , วัดสามโพธิ์คำ , วัดเก่าหัวบึง , วัดดอน , วัดแก้วเสด็จ , วัดทุ่งมน , วัดโพนสวรรค์
- จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 วัด ได้แก่ วัดโนนสูง 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร