สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลามอบรางวัลพ่อ,ลูก ดีเด่น

   

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องสร้างสรรค์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณแก่ประเทศชาติและศาสนา 

 

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลามอบรางวัลพ่อ,ลูก ดีเด่น ที่ทำคุณให้กับประเทศชาตและศาสนา ประจำปี  2557


      วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ได้จัดพิธีมอบรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี รางวัลลูกดีเด่นแห่งปี และรางวัลธรรมลักษณ์ศิลา  แก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธี  ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีบุคลากรวัดพระธรรมกายได้รับคัดเลือก เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลงานการเผยแผ่ธรรมะเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ นิตยสาร โซเชียลเน็ตเวิร์ค และรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี อาทิ นายแพทย์พรชัย ภิญพงศ์ , นายนิยม ภิญพงศ์ , นายแพทย์สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ , ดร.พีรภาพ เพชรมาลัยกุล , นายวิชัย ชุนเจริญ เป็นต้น 

      สำหรับการจัดมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คนไทยได้ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะต้องรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ทำความดี และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ และที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจและปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา และสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่คุณธรรม และส่งเสริมคนคิดดี ทำดี  

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร