สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

     มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

 

      วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่หมู่บ้านในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร