สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ จ.น่าน มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5

       คณะสงฆ์ จังหวัดน่าน

มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5

 

คณะสงฆ์ จ.น่าน มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กล่าวภายหลังในการเป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน จ.น่าน ซึ่งมีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ โรงเรียน หน่วยงานและภาครัฐ เข้าร่วมรับป้าย รวม 311 แห่ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ว่าปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการขับเคลื่อนที่ดีมาก กระจายโครงการไปแล้วทั่วประเทศ จ.น่านถือว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดี จึงได้มีการขยายผลไปสู่โรงเรียนรักษาศีล 5 วิทยาลัยรักษาศีล 5 และบริษัทเอกชนรักษาศีล 5 ด้วย อย่างไรก็ตามทราบมาว่ามีบางจังหวัดรณรงค์ไปถึงบ้านรักษาศีล 5 ด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี 

      ทั้งนี้เป้าหมายโครงการนี้ แต่ละหมู่บ้านมีผู้รักษาศีล 5 เป็นเบื่องต้นเพียงร้อยละ 50 แต่หากหมู่บ้านใดจะตั้งเป้าให้สูงกว่าก็จะสามารถทำได้ เพราะหากคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศีล 5 แล้ว จะส่งผลให้บ้านเมืองสงบสุข สมานฉันท์

 

คณะสงฆ์ จ.น่าน มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5

      ด้านพระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง กล่าวว่า การดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.น่านมีหลายภาคส่วนมาให้ความร่วมมือ จึงมีทั้งโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจ.น่าน ถือเป็นจังหวัดแรก ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ที่ดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มต้นที่ อ.แม่ริม และ อ.บ้านหลวง เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งอำเภอแล้ว และคาดว่าภายในปี พ.ศ.2560 จ.น่าน จะเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งจังหวัด 

      นอกจากนี้ด้วยการที่ จ.น่าน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยงในแต่ละปีจำนวนมาก ดังนั้น จะสอนพระภิกษุ สามเณร สอนการรักษาศีล 5 เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร