สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดค่าย ETH CAMP ให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จัดค่าย ETH CAMP นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดค่าย ETH CAMPให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดค่าย ETH CAMP (Ethical Morals Promotion and Development ) ให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 160 คน ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูปฝังให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษามีความรักพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้การนั่งสมาธิเพื่อใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย

จัดค่าย ETH CAMPให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      สำหรับค่าย ETH Camp สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคน ตั้งแต่กิจกรรมรับขวัญ กิจกรรมหล่อหลอม เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ปฏิบัติธรรม พร้อมฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมและพระคุณพ่อแม่ ซึ่งน้องๆ นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้พร้อมทั้งวางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในมหาวิทยาลัยโดยมีการ Present  เป็นกลุ่ม และหลังจบค่ายทุกคนมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับพี่ๆ ชมรมพุทธฯ เช่น กิจกรรม วี-เชียร์ , อาสาสมัครวันเด็กดีวีสตาร์ , โครงการอบรมธรรมทายาทชายและธรรมทายาทหญิง เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดี รวมทั้งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป