สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ลพบุรี เร่งดำเนินการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2

        จ.ลพบุรี เร่งดำเนินการมอบป้าย

หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2

 

จ.ลพบุรี เร่งดำเนินการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2

 

      นายธนาคม จงจีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและมอบนโยบายการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูวิจิตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านหมี่ ทั้ง 27 หมู่บ้าน 

      ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบนโยบาย ในการรักษาศีล 5 ว่าต้องรักษาความสะอาดของจิตใจ และความสะอาดในพื้นที่ คือช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน ตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม เปลี่ยนธงชาติธงเฉลิมพระเกีนรตืที่เก่าออก ดูแลไม่ให้มีบ่อนการพนัน ไม่ให้มีปัญหายาเสพติด และยึดถือค่านิยม 12 ประการ

      ทั้งนี้จังหวัดลพบุรี ได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยได้จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดลพบุรี  พร้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 สู่วิถีชีวิตประจำวัน ถือเป็นกิจกรรมที่เถิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมาฉันท์ ซึ่งจะส่งผลให้ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อยู่เย็นเป็นสุข

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร