สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557

    พระมหาโพธิวงศาจารย์ 
ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557

      ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมป์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557 แด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ.9 ประโยค ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระมหาเถระ เป็นผู้ทรงภูมิ งดงามด้วยศีลาจารวัตรเรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นปราชญ์ ผู้รอบรู้ทันโลก แตกฉานในพระปริยัติธรรม ทั้งเชี่ยวชาญพิเศษในอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทย และภาษามคธ เป็นที่ยกย่อง ยอมรับของศาสนิกชน และองค์กรต่าง ๆ ทั่วไป

พระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557

      โดยปรากฏผลงานโดดเด่นในด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการสอนพระปริยัติธรรม  และการสร้างสรรงานพระนิพณทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก หลากหลายด้วยหนังสือประเภทการเรียนการสอน ประเภทพจนานุกรม ประเภทธรรมะ และธรรมะประยุคทั่วไป ซึ่งนับเป็นคลังธรรมอันทรงคุณค่า ที่อำนวยประโยชน์ทั้งแก่ผู้ที่มีหน้าที่สืบทอดดอายุพระพุทธศาสนาและสาธุชนทั้งหลาย อย่างเอนกอนันต์ 

      สำหรับรางวัลบัวทิพย์เป็นรางวัลที่ประกาศเพื่อยกย่องเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานโดดเด่ดที่สืบทอดแนวทาง ที่พระพุทธวรญาณได้เคยปฏิบัติมาอย่างจริงจัง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว