สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดลพบุรี มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 อำเภอสระโบสถ์

จังหวัดลพบุรี 
มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 อำเภอสระโบสถ์

 

จังหวัดลพบุรี มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 อำเภอสระโบสถ์

      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดทุ่งช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เข้าร่วมจำนวน 200 ท่าน โดยมีนายธนภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าจังหวัดลพบุรี เป็นประธายฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี "มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5" ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

จังหวัดลพบุรี มอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 อำเภอสระโบสถ์

      นอกจากนี้พระอาจารย์กิตตะวัน ได้บรรยายธรรม เรื่อง หมู่บ้านศีล 5 , ครอบครัวอบอุ่น กระบวนการนำธรรมะสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเห็นคุณค่า ของการทำ7 กิจวัตรความดี โดยได้เปิดสื่อของผู้ร่วมโครงการและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และครอบครัวอบอุ่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้พระอาจารย์ได้นำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยได้จัดโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี น้อยนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนตามหลักรักษาศีล 5 สู่วิถีชีวิตประจำวัน และพร้อมสอดแทรกตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยมิติทางวัฒนธรรม และจริยธรรม ส่งผลให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร