สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติ แผนกธรรม

พิธีปิดการอบรม
ครูสอนพระปริยัติ แผนกธรรม

 

พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติ แผนกธรรม

      พระพรหมมุนี กรรมการเถรสมาคม รองแม่กลองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีอบรมสัมมนา อบรมครูสอนพระปริยัติ แผนกธรรม เพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษากล่าวรายงานผลจากการอบรมว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระสงฆ์ เพื่อหาเเนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ผลสรุปจากการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า ครูสอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ยังไม่ผ่านการอบรมและยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนครูสอน มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนุบสนุน และเพิ่มศักยภาพให้กับครูสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น 

พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติ แผนกธรรม

พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติ แผนกธรรม

      โดยครูสอนที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้รับถวายค่าตอบแทนเป็นรายปี ในการนี้ครูสอนที่ผ่านการอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น 172 รูป 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร