สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อสม.ภาคกลางประชุมพัฒนาเครือข่าย

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขภาคกลาง ๒๕ จังหวัด และชมรมอาสาสมัครรวมพลังเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในชุมชนกว่า ๒,๐๐๐ คนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่าย    ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อสม.สาธารณสุขที่มาเข้าประชุมในครั้งนี้ล้วนเป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันรับข้อมูลในการประชุมใหญ่ประจำปีของอาสาสมัคร ในการเข้าประชุมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) บรรยายธรรมให้ความรู้เรื่องการขยายเครือข่ายคนดี ร่วมสร้างสังคมให้สงบสุข และการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตหน้าที่การงาน