สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประโยค ป.ธ. ๗ จำนวน ๗ รูป ดังนี้

     ๑. พม.พลวัฒน์ อรุณโชโต
     ๒. พม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย
     ๓. สณ.เทวัญ  จ้อยสระคู
     ๔. สณ.ณัชทยุทธ บุญคุ้มครอง
     ๕. สณ.ญาณวรุตม์  กสิวงศ์
     ๖. สณ.ศุภณัฐ เนตรสิน
     ๗. สณ.พงศธร เนาว์ภา

ประโยค ป.ธ. ๘ จำนวน ๓ รูป ดังนี้

      ๑. พม.เจษฎา อาโลกชโย
      ๒. พม.พงษ์ศิริ สิริวิชโย
      ๓. พม.ศุภณัฐ จนฺทชโย

ประโยค ป.ธ. ๙ จำนวน ๓ รูป ดังนี้

     ๑. พม.อรรถพล กุลสิทฺโธ
     ๒. พม.สมศักดิ์ อาชญฺญชโย
     ๓. พม.เกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

รวมทั้งหมด ๑๓ รูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร