สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด

     นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเหล่านายกกาชาด จังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาด คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนมีนาคม บริเวณตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด

     โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญในแต่ละวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักจริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนการพัฒนาวัด อีกทั้งยังมีการปลูกต้นไม้ และบริการตรวจสุขภาพแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร