สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดค่ายอาสาพัฒนาวัด

     ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดค่ายอาสาพัฒนาวัด

ชรพ.มจธ.จัดค่ายอาสาพัฒนาวัด

      สำหรับการจัดค่ายอาสาพัฒนาวัดในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากคณะต่าง ๆ อาทิ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฟังธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนรุ่นใหม่ในการรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ชรพ.มจธ.จัดค่ายอาสาพัฒนาวัด

      สำหรับกิจกรรมอาสาในครั้งนี้ น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดเกาะลอย จังหวัดชลบุรี โดยเก็บกวาดและถู เก็บบ่อน้ำและเปลี่ยนน้ำในบ่อใหม่ ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและเป็นระเบียบตามหลักความดีสากล 5 ประการ 

ชรพ.มจธ.จัดค่ายอาสาพัฒนาวัด

      จากนั้นช่วงค่ำน้อง ๆ ได้จุดเทียนรวมใจผสานใจชาวบางมดให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังธรรมจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธ ฯ เรื่องสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องในหลักพระพุทธศาสนากับข่าวในยุคปัจจุบัน และก่อนกลับน้อง ๆ ได้ร่วมกันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจำนวน 1,000 ตัว ณ วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนมีความประทับใจ และตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมกับชมรมพุทธ ฯ เพื่อพัฒนาจิตอาสาสู่ผู้นำฟื้นฟูในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ

ชรพ.มจธ.จัดค่ายอาสาพัฒนาวัด