สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ. นครนายก ลงนามจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

      จังหวัดนครนายก 
      ลงนามจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จ. นครนายก ลงนามจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

      พระสงฆ์ จังหวัดนครนายก ได้บันทึกความร่วมมือระหว่างผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครนายก ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยมีครูพระสอนศีลธรรม  พระสงฆ์และผู้บริหารได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

จ. นครนายก ลงนามจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

      ในการเรียนพระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายกฝ่ายธรรมยุติ ดร.ทวี นริศสิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
      สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล มี 11 ด้าน โดยเฉพาะด้านที่ 4 เป็นด้านการศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงของพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 2555-2559 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก วัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร