สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

      พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต พระวิสุทธิวงศาจารย์ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และพระสังฆาธิการในระดับต่าง ๆ รวม 36 รูป

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

      โดยพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า "การรับภาระของพระพุทธศาสนานั้น ต้องอาศัยความมีน้ำใจของพระมหาเถระทุกรูป ที่จะช่วยกันจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และขออนุโมทนากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่สนับสนุนงานคณะสงฆ์ การปกครองคณะสงฆ์จะต้องมีผู้รับสนองงานตามลำดับชั้น เพื่อให้งานคณะสงฆ์ดำเนินการไปได้ เจ้าคณะปกครองและพระสังฆาธิการ จงประคองศีล รักษาสามัคคี จงระวังสตรีและสตางค์  ซึ่งคุณธรรมทั้งสามประการนี้ จะเป็นเครื่องทำการให้ทำงานสำเร็จลุล่วง  ที่สำคัญคณะสงฆ์จะต้องมำน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามัคคีกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบสุข ในการปกครองคณะสงฆ์และสังคม หากแตกความสามัคคีกัน จะเกิดปัญหาขึ้น"   พร้อมฝากโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ทุกฝ่ายช่วยกันส่งเสริม เพื่อเป็นหลักประกันสังคมต่อไป
 

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร