สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์

   พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อน
   โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์

พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาศตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวคำถวายรายงาน 

พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์

      ภายในงานมีเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชน พร้อมน้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความรัก ความสามัคคี ลดปัญหาความขัดแย้ง นำมาซึ่งความปรองดองและสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ โดยตั้งเป้าให้การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 - 2560 
 

พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์

      พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินงาน ประกอบด้วย พระสงฆ์ 5 รูป  ฆราวาส 4 คน โดยมีพระพรหมเสนาบดี เข้าคณะภาค 7 เป็นประธาน  ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้เน้นย้ำว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม จึงต้องการให้ทุกคนขับเคลื่อนตามแนวทางที่ได้วางไว้
 

พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์

      นอกจากนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ผู้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประกอบไปด้วย ประเภทผู้นำการขับเคลื่อน และประเภทผู้นำสื่อมวลชน ซึ่งมีสถานีโทรศัศน์ช่องต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ ครั้งนี้ด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร