สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระนักเทศน์ ป.ธ.9

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระนักเทศน์ ป.ธ.9

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระนักเทศน์ ป.ธ.9

      สำหรับพิธีปิดอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ท่านได้เมตตาให้โอวาท แก่ผู้เข้าอบรมใจความว่า การมาอบรมในครั้งนี้เป็นรูปแบบและวิธีที่มีมาแต่โบราณกาล โดยสามารถนำไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สมกับภูมิรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ซึ่งพระนักเทศน์ เปรียบเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณร และยังศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน โดยเรื่องที่ควรรณรงค์ไปเทศน์เรื่องแรกนั้น ควรรณรงค์ให้ชาวพุทธมีศีล 5 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยใช้หลักธรรมและคำสอน ในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระนักเทศน์ ป.ธ.9

      จากนั้นพระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้มอบวุฒิบัตร แก่พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม 48 รูป สำหรับโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ในความอุปถัมป์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดนนิมนต์พระภิกษุ ป.ธ.9 ประโยค จากจังหวัดทั่วประเทศมาอบรม ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร