สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศ.จัดอบรมครูสอนบาลี ประจำปี 2558

พศ.จัดอบรม
ครูสอนบาลี ประจำปี 2558

พศ.จัดอบรมครูสอนบาลี ประจำปี 2558

      ณ ศาลาสตมานุสรณ์ ศาลาเรือนไทย วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร  ได้การอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระอารามหลวง เป็นประธาน  ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ให้โอวาทแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ว่า "การเป็นครูที่ดีนั้น จะต้องเป็นทั้งพระเดชและพระคุณ จะต้องเป็นผู้มีความรักในการสอน และต้องวางตนให้เป็นที่น่าเคารพและนับถือแก่ลูกศิษย์ และต้องคอยอบรมตนเองอยู่เสมอ"
 

พศ.จัดอบรมครูสอนบาลี ประจำปี 2558

      ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า "การอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนภาษาบาลีให้มั่นคง โดยพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเฉียบคม แกร่งกล้าในด้านวิชาการ และการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่จะตอบสนององค์ความรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางออกไป และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น หากครูผู้สอนผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูผู้สอนตามทะเบียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้รับค่าอนิตยพัดปีละ 1,800 บาท
 

พศ.จัดอบรมครูสอนบาลี ประจำปี 2558

      สำหรับหลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วิชาสอนบาลีไวยากรณ์ วิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาแปลไทยเป็นมคธ การสร้างแรงจูงใจผู้เรียน การจัดทำแผนการสอน การสนับสนุนงานการศึกษาคณะสงฆ์ วิธีสอนบาลีให้ได้ผล วิชาสอนสัมพันธ์ไทย เป็นต้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร