สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

 

       

 

         เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกได้ร่วมประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 12 เรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก ณ ห้องประชุมสหประชาชาติ นายชุนอิชิ มูระตะ รองเลขาธิการบริหารศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ได้อ่านสาส์นจาก นายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติโดยมีใจความสรุปว่าสหประชาชาติส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะทำให้ประเทศต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือกันอาทิ กรณีเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล 

 

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

         

          ขณะเดียวกันด๊อกเตอร์กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประจำประเทศไทยได้อ่านสาส์นจากนางอิรินา โบโควา เลขาธิการองค์การยูเนสโก ซึ่งมีใจความสรุปว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้ ทำให้คนในโลกหันมาใส่ใจมิติด้านจิตใจซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญของยูเนสโกที่ว่าสงครามเริ่มที่ใจคนดังนั้นป้อมปราการสงครามคือใจของคน ซึ่งธรรมะของพุทธศาสนาช่วยเยียวยารักษาจิตใจของคนและจะช่วยป้องกันความขัดแย้งในโลกด้านนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตโดยเน้นทางสายกลางใช้ ความคิด คำพูดและ การกระทำ ที่ดีงามช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในโลกซึ่งอยากให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนานำหลักการนี้ไปใช้ จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโลก

 

 

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

 

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

 

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

 

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น

         สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวปิดประชุม 

 

         สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวปิดประชุม ก่อนที่ผู้นำชาวพุทธทุกท่านจะได้เดินทางไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเวียนเทียน ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมนฑลสุทรรศน์ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร