สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
          
          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล โดยมีพระอิศเรศ กิตติสฺสโรหัวหน้าโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลเป็นประธานสงฆ์พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล 
          ภายในงานธรรมทายาททุกท่านได้กล่าวคำขอตัดปอยผมพร้อมแปรแถวเข้ารับการตัดปอยผมจากประธานสงฆ์และคณะพระพี่เลี้ยง ประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิต และกล่าวให้โอวาทใจความว่า การตัดปอยผมเป็นอริยะประเพณีมาตั้งแต่สมัยพุทธการ เพื่อเป็นการตัดกังวลในสิ่งต่างๆที่ยังแสดงถึงการเป็นคฤหัสถ์อยู่ และยังเป็นการละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพื่อมุ่งตรงสู่การเป็นสมณะ ให้มีชีวิตตั้งอยู่ในพระธรรม วินัย ซึ่งจะเป็นระเบียบข้อบังคับให้ กาย วาจา ใจ ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อการเป็นสมณะที่แท้จริง จากนั้นผู้ปกครองและคณะญาติได้ตัดปอยผมแก่ธรรมทายาท ก่อนที่คณะสงฆ์จะทำการปลงผมให้ธรรมทายาทเป็นลำดับต่อไป
        

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

คณะพระพี่เลี้ยงตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

พระพี่เลี้ยงตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

พระพี่เลี้ยงตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

พระพี่เลี้ยงตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปีติเป็นอย่างมากแก่ผู้ปกครอง คณะญาติมิตร และนาคธรรมทายาททุกท่าน ที่ได้ก้าวมาอยู่ในเส้นทางธรรม เส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ให้พุทธบริษัททั้ง 4 ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสาร

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

ผู้ปกครอง และ  คณะญาติมิตรตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

ผู้ปกครอง และ คณะญาติมิตรตัดปอยผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร