สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6

 

 

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6
          เมื่อวันอังคารที่ 9 มิย.พ.ศ.2558 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียนครั้งที่ 6 ณ ห้องสัมมนา SPD 11 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี คณะพระอาจารย์และอาจารย์ประจำรายวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้" โดยมี 
ผช.ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ สุนันท์  ศลโกสุม และ ผช.ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ไพฑูรย์  โพธิสาร ข้าราชการบำนาญสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้ทำแบบฝึกหัดการวิเคราะห์หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆในเรื่องการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เกณฑ์การประเมินผล และการวัดผลภาคปฏิบัติ 

 

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ สุนันท์  ศลโกสุม 

 

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ไพฑูรย์  โพธิสาร

 

         โดยมีวัตถุประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้คณะพระอาจารย์และอาจารย์ทุกท่าน เกิดการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถประเมินผลการศึกษาว่าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้

 

 

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6

คณะพระอาจารย์และอาจารย์ประจำรายวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

 

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6

 สมาชิกที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

 

DOU จัดโครงการพัฒนาบทเรียน ครั้งที่ 6
       สมาชิกที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย   

 

          สำหรับโครงการพัฒนาบทเรียนได้จัดบรรยายระหว่างวันที่  8 - 9 มิถุนายน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะพระอาจารย์และอาจารย์ประจำรายวิชาทุกท่านเป็นอย่างดี โดยทุกท่านให้ความร่วมมือในการทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระในการบรรยายได้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถประเมินผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ทั้งทางสถาบัน นักศึกษา และงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อีกด้วย
      

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร