สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

 

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา
          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งมีวัดที่ได้รับพระราชทาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จำนวน 239  แห่ง ทั่วประเทศ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธี มอบต้นพยุงในโครงการปลูกป่าพยุง
ของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ 

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม มอบพระราชทานวิสุงคามสีมา

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคมมอบต้นพยุง

ในโครงการปลูกป่าพยุงเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี

 

พศ.จัดพิธีพระราชวิสุงคามสีมา

ฆาราวาสที่มาร่วมพิธี


      สำหรับ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ.กล่าวว่า วัดที่ได้พิจารณารับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ล้วนเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร เจ้าอาวาสเป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัดให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 11 ซึ่งระบุว่า วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องมีพระ 5 รูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทุกวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแสดงว่าวัดนั้นมีความพร้อมทุกด้าน สามารถทำสังฆกรรมได้ทุกอย่าง อาทิ อุปสมบท รับกฐิน กิจกรรมของประชาชน ซึ่งวิสุงคามสีมานี้ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของผู้ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาการที่วัดได้พระราชทานวิสุงคามสีมาแสดงว่าพระราชทานพื้นที่วัดแห่งนี้ให้เป็นที่ของศาสนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร