สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พศ.จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง

พศ.จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง
           เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.ค พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้มีการประชุมเจ้าอาวาสพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีพระครูสิริสุตวิมล วัดมงคลโกวิทาราม จ.อุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.บุญเลิศ โสภา ผอ.กองศาสนสถาน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

พศ.จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง

พศ.จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง

ประชุมเจ้าอาวาส


         สำหรับการจัดการประชุมเจ้าอาวาสในครั้งนี้ เนื่องจากวัดเป็นสถาบันหลักของสังคมสถาบันหนึ่ง ทำหน้าที่หล่อหลอมและยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้น อบรมสั่งสอน ขัดเกลาในด้านศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจดังกล่าว รัฐบาลและมหาเถรสมาคม จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาวัด เพื่อสร้างความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่าวัดเป็นของตน เกิดความรู้สึกหวงแหนรักและช่วยกันดูแลรักษาจึงจัดสภาพวัดให้มีความพร้อมสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับสภาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามหลัก บวร คือบ้าน วัด และ ราชการ เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญ ในการหล่อหลอม ปลูกฝัง และพัฒนาวัดให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง สร้างความสุข ซึ่งเนื้อหาทางวิชาการที่ถวายความรู้ให้กับเจ้าอาวาสนั้น คือ การพัฒนาวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน และการศึกษากับการพัฒนาวัด เป็นต้น