สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.นครราชสีมา เปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี

จ.นครราชสีมา เปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี 
 

จ.นครราชสีมา เปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี

   จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ          9 พระองค์จาก 4 ประเทศ มาให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ
 

จ.นครราชสีมา เปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี

     ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 10 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 รวม 32 วัน โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ และประเทศไทย            มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะและเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งนี้เนื่องในโอกาสครบ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษ ของการจัดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษกว่าทุกปี โดยเริ่มจากการจัดนิทรรศการรูปแบบใหม่ จากแนวปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา กับนิทรรศการเส้นทางสู่พระนิพพาน 
 

จ.นครราชสีมา เปิดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี

    สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมกิจกรรมบุญภายในงาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป