สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แถลงข่าวของคณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกาย

แถลงข่าวของคณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกาย


    คณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกาย โดยคุณองอาจ ธรรมนิธา แถลงข่าวตามที่มีการเสนอข่าวเรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรม world peace valley ที่เขาใหญ่นั้นคณะศิษยานุศิษย์ขอเรียนชี้แจงดังนี้

      ศูนย์ปฏิบัติธรรม world peace valley มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่ได้อยู่ในที่ดิน สปก. ทั้งยังเป็นที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ตั้งในนามมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ศูนย์นี้ไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นศาสนสมบัติเพื่อพระพุทธศาสนาและประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เรียบง่าย ของพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมกับสู่สังคมไทย แต่ขณะนี้ได้มีหน่วยราชการเข้าไปตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีแนวทางเดียวกับวัดพระธรรมกายที่อาจไม่เป็นไปตามครรลองชอบทำ อาทิ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ว่ารุกพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ ทั้งที่ธุดงคสถานตั้งอยู่กลางเมือง หรือแม้แต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ารุกพื้นที่ป่าหรือไม่ ทั้งที่พื้นที่ของศูนย์ตั้งอยู่กลางท้องนา คำสั่งแบบนี้เป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่ เพราะหน่วยราชการทั้งหมดจัดตั้งขึ้นด้วยฉันทานุมัติจากประชาชน ดำเนินงานด้วยภาษีอากรของประชาชนเพื่อดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนผู้บริหารหน่วยงานราชการไม่ควรเข้าใจผิดว่า ต้นเป็นเจ้าของอำนาจจะสั่งการให้ข้าราชการทำอะไรก็ได้ หากการบริหารราชการถูกมองว่าเป็นการลุแก่อำนาจเพื่อจะหาเรื่องรังแกประชาชนและคณะสงฆ์ก็เป็นการทำงานที่ขัดกับนโยบายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนั้นศิษยานุศิษย์จึงขอวิงวอนหน่วยงานราชการได้โปรดให้ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่กลั่นแกล้งประชาชนและขอต่อสื่อมวลชนว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอคติเลือกปฏิบัติทำงานตามใบสั่งเลย