สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาเท็กซัส อบรมธรรมทายาท รุ่นที่ ๓


 

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนาเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอบรมมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๓ โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมธรรมทายาทจำนวน ๑๐ คน มีทั้งชาวลาว ชาวอเมริกัน และชาวเวียดนาม โครงการนี้ธรรมทายาททุกคนจะได้ผ่านการหล่อหลอมและ ฝึกอบรมตนเอง โดยผ่านกิจวัตรกิจกรรมประจำวัน อันจะเป็นการส่งเสริม       คุณธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักสูตร ทาน ศีล ภาวนา ตลอดจนศึกษาเรียนรู้  เกี่ยวกับพุทธประวัติ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้น หรือหลักธรรม     พื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่ถูกต้องมากขึ้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร