สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชภาวนาจารย์

พิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชภาวนาจารย์


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์ เนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี


      วานนี้ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จะได้กล่าวคำมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ ส่วนคุณอัยย์ เพชรทอง ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้กล่าวคำมุทิตาสักการะ พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆทั้งในและต่างประเทศ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และคณะศิษยานุศิษย์ ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพ พานดอกไม้ และปัจจัยบูชาธรรม แด่ประธานสงฆ์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาแด่พระพ่อ ผู้สอนธรรมะทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อการเข้าถึงความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ จากนั้นเป็นการแสดงมุทิตาจากสามเณรวัดพระธรรมกาย และการฉายสื่อเชิดชูเกียรติการสร้างบารมีของพระราชภาวนาจารย์ ให้ศิษยานุศิษย์ได้เห็นเป็นแบบอย่าง และน้อมนำไปปฏิบัติ และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่า ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกคน พระพุทธศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากไว้กับ อุบาสก อุบาสิกา ให้อุปัฏฐากดูแลพระภิกษุ สามเณร        ด้วยปัจจัย 4 เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และนำมาเผยแผ่แก่ญาติโยม ปิดนรก เปิดทางสวรรค์ได้ นับว่าพระภิกษุสามเณรได้ฝากชีวิตไว้กับญาติโยม ญาติโยมก็ได้ฝากธรรมะอันเป็นหนทางปิดนรก เปิดสวรรค์ไว้กับพระ นี้นับเป็นสิ่งที่สืบทอดมาช้านาน แต่เมื่อมีการกล่าวหาว่าพระรับของโจร คือปัจจัย 4 นั้น นับเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา เราในฐานะผู้อุปถัมภ์และผู้อุปัฏฐากดูแลพระภิกษุ สามเณร ควรสู้อย่างถูกหลักวิชาโดยเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู้พญามารด้วยบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมาผนวกเข้ากับการทำสมาธิในชาติปัจจุบัน ประสานให้เกิดบุญจนเอาชนะพญามารได้ที่สุด พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า อย่าได้ไปว่าร้ายใคร อย่าได้ไปทำร้ายใคร นี้คือหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอน และขอให้เราทั้งหลายเอาแบบอย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา