สรุปข่าวประจำวัน : กิจกรรมโครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 วัดเกิดการอุดม

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมโครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 วัดเกิดการอุดม

กิจกรรมโครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 วัดเกิดการอุดม


      คณะพระภิกษุสงฆ์ องค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในโครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ณ วัดเกิดการอุดม จังหวัดปทุมธานีค่ะ


    โดยกิจกรรมในช่วงเช้า คณะพระภิกษุสงฆ์ องค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาชน คุณครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ณ วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประดิษฐ์  สุขวโร เปรียญธรรม 5 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางวรกนก เทพพิมล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ส่วนนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง เป็นผู้แทนอ่านพระบรมราโชวาท  พร้อมกันนี้ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์ ประชาชน คุณครู นักเรียน สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นพระสูตรที่เป็นแหล่งรวมของหลักธรรมสำคัญๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ พระสูตรนี้จึงได้สมญาว่า “ปฐมเทศนา คือเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะประกาศพระศาสนา เพื่อประทานพุทธธรรมแก่ชาวโลก ให้มีธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต อันเป็นแนวทางให้เกิดสันติสุข  นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ และได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์


     ส่วนภาคบ่ายทางคณะสงฆ์ คุณครู นักเรียน ประชาชน ก็ได้ร่วมกันความสะอาดวัด เป็นการผนึกกำลังกันทุกภาคส่วน และได้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ โบสถ์ ลานวัด เช็ดหน้าต่าง  ปัด กวาด เช็ด ถู เก็บขยะ ทำความสะอาดพระพุทธรูป และตามอาคารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ยังเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่จะเกิดทางมาในการสร้างบุญกุศล ณ วัดเกิดการอุดมแห่งนี้ และยังเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักความดีสากล 5 ประการ


    ทั้งนี้ยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในชุมชนให้เข้มแข็ง ทำให้วัดกลับมาเป็นต้นแหล่งแห่งการสร้างศีลธรรมในหมู่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ และเป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อพุทธบุตรมาประสานสามัคคีให้เกิดขึ้น ทำให้บ้าน วัด โรงเรียนกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดจากการปัดกวาดเช็ดถูที่ทำความสะอาดจนเงางาม และความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากการขัดใจ ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง สร้างความปลาบปลื้มปีติให้เกิดขึ้นกับทุกท่านค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร