สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนวันอาทิตย์

 

    


          วัดภาวนาจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโครงการโรงเรียนวันอาทิตย์  หรือ Buddhist Sunday School เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนภาษาไทย วัฒนธรรมชาวพุทธและพุทธศาสนาเบื้องต้น โดยเริ่มเปิดโครงการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนมาสมัครเรียนทั้งหมด ๑๕ คน กิจกรรมจัดขึ้นเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.