สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมคุณธรรมนักเรียน

 

           เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ฝ่ายฝึกอบรม และพัฒนาอาสาสมัคร ฝ่ายโภชนาการ สำนักองค์ประธาน จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ คน ของโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ให้ความรู้เรื่องทาน ศีล สมาธิ วัฒนธรรมเชิงพุทธ เรื่องวินัย เคารพ อดทน พระคุณบิดามารดา และกฎแห่งกรรม ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความประทับใจในการอบรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร