สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ราชพัฒนา อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

รร.ราชพัฒนา อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม


     พระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพุทธ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชพัฒนา


      พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพุทธ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชพัฒนา จำนวน 23 คน และจัดปฏิบัติธรรมให้ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นชาวไทยพุทธ ณ วัดปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ พระอาจารย์ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ได้เมตตาเทศน์สอนธรรมะ เรื่อง การถือศีล 5 ความดีสากล และพระคุณพ่อแม่


      ซึ่งแม้ว่าชาวไทยพุทธในอำเภอเจาะไอร้อง จะเหลือเพียง 1% ของประชากรทั้งหมด แต่พุทธบุตรในพื้นที่ก็จะหยัดสู้ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้เพื่อลูกหลานในอนาคต และเป็นที่พึ่งทางใจกับกับชาวพุทธในพื้นที่ต่อไป