สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วธ.จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วธ.จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10


    กระทรวงวัฒนธรรมจัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560


         นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ภายใต้โครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล” ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ณ วัดที่มีความพร้อมสามารถรองรับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ วัดต่างๆ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ วัดพิชยญาติการาม  วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดไตรมิตรวิทยาราม สำหรับส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคมนี้ใน 8 จังหวัด อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ,วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วัดสุนทรสถิต จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงวัดไกลกังวล จังหวัดชัยนาท


    ทั้งนี้กรมการศาสนา ได้ร่วมกับวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์จัดพื้นที่ "อารยสถาปัตย์ในวัดทุกแห่งเพราะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงวัด เข้าถึงธรรมได้โดยสะดวก ปลอดภัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ห้องน้ำ และที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ อีกทั้งเตรียมขยายการจัดกิจกรรม “ธรรมะสู่คนทั้งมวล” ส่งเสริมผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเข้าวัดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น