สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดแสดงธรรมเทศนากัณฑ์สุจริตธรรมกถา

วัดพระธรรมกาย จัดแสดงธรรมเทศนากัณฑ์สุจริตธรรมกถา


    วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ค่ะ


       เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องเทวสภา อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย พระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยสมาชิก 3 อาศรม ร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560  ซึ่งพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต มีเนื้อหาโดยย่อว่า การพัฒนาทุกอย่างเริ่มด้วยการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพราะประชาชนที่พัฒนาดีแล้ว ย่อมกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนให้เจริญก้าวหน้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนดี คือ คนที่เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก ด้วยการทำประโยชน์ 3 ประการให้สมบูรณ์ คือประโยชน์ตน ประโยชน์คนอื่น และประโยชน์ส่วนรวม เมื่อทุกคนทำประโยชน์ 3 ประการได้สมบูรณ์พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ ที่จริงแล้วการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ใครมีธรรมคือหน้าที่อะไรควรทำหน้าที่นั้นให้สุจริตด้วยลักษณะ 3 ประการคือ1.ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ 2.ไม่ละเว้นหน้าที่ 3.ไม่ทุจริตในหน้าที่ นี่นับเป็นพระเทศนาโดยย่อของ "สุจริตธรรมกถา" อันเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้น และจัดเทศน์พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้วัดทั่วประเทศ แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคล และส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักศีลธรรมอันดี มาประพฤติปฏิบัติ และยึดถือในความซื่อสัตย์สุจริตที่จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ