สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ราชบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

จ.ราชบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


    พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำหนกลาง ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี


    จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 ในเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ และให้แต่ละอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล 5 ร้อยละ 80 อำเภอละ 12 หมู่บ้าน ที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พิจารณาคัดเลือก “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบดีเด่น ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการฯ ของคณะสงฆ์ แต่ละอำเภอ จำนวน 10 หมู่บ้าน          คัดเหลือ 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด


    สำหรับรางวัลชนะเลิศ"หมู่บ้านรักษาศีล 5 "ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดไปจัดนิทรรศการส่วนกลางทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน พุทธศักราช 2560 ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต่อไป