สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้

ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ปฏิบัติธรรม

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ 


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ปฏิบัติธรรม

      ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารการศึกษา และคุณครูได้พักกาย พักใจ ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรมะ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านศีลธรรมร่วมกัน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ปฏิบัติธรรม

       สำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เทศนาธรรมในหัวข้อ ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก หน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก้าวแรกสู่ความสุขและความสำเร็จ นอกจากนี้คุณครูทุกท่านยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน พร้อมทั้งได้ฟังบรรยายต้นแบบการทำความดีสากลสู่อาเซียน โดยรับชมการนำความดีสากลในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโบ ประเทศกัมพูชา และกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ก่อนที่จะได้ระดมความคิดที่จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลเพื่อการสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้กับสังคม และประเทศชาติสืบไป


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ปฏิบัติธรรม