สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดไทยทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  

วัดไทยทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  


     วัดไทยทั่วโลก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 500 รูป รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสมานฉันท์ตั้งจิตเพื่อร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ก่อนนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล


    สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั้งวัดส่วนกลางและภูมิภาค โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้ทุกวัดทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเวลา 16.00 น. ทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป