สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านร้องยุ้งข้าว จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.บ้านร้องยุ้งข้าว จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 

        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 288 จบ โดยทางคณะครูได้นำนักเรียนสวดมนต์ในช่วงพักกลางวัน ซึ่งการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด