สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชา อุปสมบทธรรมทายาท รุ่นผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 1

พิธีบรรพชา อุปสมบทธรรมทายาท รุ่นผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 1


         องค์การพุทธโลก ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 1 ณ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


          เมื่อวันที่10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ วัดบ้านขุน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นาคธรรมทายาทนานาชาติ จำนวน 19 ท่าน จาก 12 ประเทศ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ ผู้นำพุทธโลก รุ่นที่1 หรือ WAF INTERNATIONAL PROGRAM   ได้ร่วมประกอบพิธีเวียนประทักษิณ  พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ ผู้ปกครอง ญาติมิตรและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านขุน ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาพระประธาน และพิธีขอขมาผู้ปกครอง โดยคณะธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางวิธี พร้อมทั้งกล่าวคำขอขมาเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ ก่อนที่คณะธรรมทายาทได้เข้าพิธีบรรพชา ได้รับความเมตตาจากพระครูสังวรสิทธิโชติ รองเจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาท ว่า การบวชเป็นพระในครั้งนี้เพื่ออบรมตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชาวโลก เราได้มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อบวชแล้วต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจปฏิบัติธรรม ฝึกฝนใจให้นิ่งสงบ จากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อรับการคลองอังสะจากพระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งประกอบพิธีขอสรณคมน์ ขอศีล ขอนิสัย จากพระอุปัชฌาย์ ต่อมาคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายบาตรแด่สามเณรบวชใหม่ 


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทว่า การที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ มาพบพระพุทธศาสนาว่ายากแล้ว แต่การที่ชาวต่างชาติ ที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา และวัฒนธรรมประเพณี ได้ตัดสินใจเข้ามาบวชเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า  


     ส่วนภาคค่ำคณะสงฆ์และพระบวชใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและคณะผู้ปกรอง ได้เข้าร่วมพิธีจุดประทีปโคมล้านร่วมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์น้อยด้อยสวรรค์ อีกด้วย