สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

 ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36

 ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36


       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36  รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


     สำหรับการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่สนามสอบห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นประธานสงฆ์  ซึ่งก่อนที่จะทำการสอบได้มีการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และฟังการชี้แจงข้อมูลการสอบ  โดยแบ่งการสอบออกเป็น 5 ระดับ ด้วยกัน คือ 1.ระดับประถมศึกษาตอนต้น, 2.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, 4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ 5.ระดับครูอาจารย์ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสอบในวันนี้กว่า 3,000 ต่างมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นทำข้อสอบกันอย่างเต็มที่  


        สำหรับโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 36 แล้ว เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน และสถานบันการศึกษาต่างๆ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างคนดีมีคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันจะก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ  พร้อมกับนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาต่อไป