สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระใหม่รุ่นผู้นำพุทธโลก

พิธีตักบาตรพระใหม่รุ่นผู้นำพุทธโลก


     องค์การพุทธโลก จัดพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 1


    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าภาพ คณะผู้ปกครอง รวมทั้งสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 1  โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระรณภพ โชติลาโภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ผ่องใส พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้นกัลยาณมิตรปัญจรัตน์ ไล้ และกัลยาณมิตรลลิภัทร เจนจบ เป็นผู้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง


   สำหรับการตักบาตรฉลองพระใหม่นับเป็นประเพณีอันดีงามที่เราชาวพุทธควรรักษาและถ่ายทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธา และสรรเสริญพระคุณของพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนให้เราชาวพุทธได้เรียนรู้ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องดีงาม ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานสืบไป และภาพในวันนี้นับเป็นภาพที่น่าเลื่อมใส และสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ทุกท่านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย และสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คําสักล้านคําคงไม่สามารถพรรณนาถึงความปีติตื้นตันใจในวันนี้ได้หมดสิ้น เพราะหลายท่านไม่เคยนึกเลยว่าจะมีโอกาสเห็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักได้บรรพชาอุปสมบทในดินแดนที่ห่างไกลเช่นนี้