สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมเด็จพระสังฆราชฯประทานพรปีใหม่ 2561

สมเด็จพระสังฆราชฯประทานพรปีใหม่ 2561


        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ความว่า สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อเทอญ ขออำนวยพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม