สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น บรรยายธรรมเรื่องธรรมาภิบาล 

พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น บรรยายธรรมเรื่องธรรมาภิบาล 


     พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้รับนิมนต์ให้บรรยายในเรื่องธรรมาภิบาล ให้กับข้าราชการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดนราธิวาส


      เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระอาจารย์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ  หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้รับนิมนต์ให้บรรยายในเรื่องธรรมาภิบาล ให้กับข้าราชการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 คน ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร


      โดยมีข้าราชการทั้งพุทธและอิสลาม เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้  โดยในเนื้อหาพระอาจารย์ได้นำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของกลาง ที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม มาสอดแทรกความรู้ประยุกต์ให้ใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอคติ4 อบายมุข6 กรรมกิเลส4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรม และจริยธรรมสืบไป