สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

 วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

 วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา


      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันมาฆบูชา และในโอกาสครบรอบ 48 ปี โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 หรือวันมาฆบูชา นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรมแก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกัน เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายแล้ว ในวันนี้ยังเป็นวันสำคัญครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกายบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีเป้าหมายและมโนปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก  


      ในส่วนของพิธีกรรมงานบุญวันนี้ ภาคเช้า เวลา 06.30 น.ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 3,000 รูป ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ  ภาคสายเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 จำนวน 18 รางวัล และพิธีมอบโล่รางวัลวัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 12 จำนวน 8 รางวัล ในปีได้มีการจัดสอบเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเบงกาลี ใน 4 ประเทศ   มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด จำนวน 4,138 คน 


     ส่วนภาคค่ำเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และจุดโคมมาฆประทีปกว่า  1 แสนดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันเพ็ญมาฆปูรณมี   ซึ่งสร้างความสว่างไสวทั่วบริเวณจัดงาน